Home

Elektronová afinita v psp

Elektronová afinita klesá ve skupině s rostoucím protonovým číslem a roste v každé periodě s růstem protonového čísla. Elektropozitivní prvky - jsou to prvky, které mají malou afinitu k elektronům, tzn., mají schopnost odštěpovat valenční elektrony a vytvářet kationty (kovy) elektronová afinita, elektronegativita, redoxní vlastnosti a acidobazické vlastnosti (umístění v PSP, konfigurace val. vrstvy atomu, kovový charakter, elektronegativita, redoxní účinky,ionizační energie, počet valenčníc

elektronová afinita Periodický zákon, PSP, klasifikace prvků, vzácné plyny a významné prvky živých soustav Publikováno 2.2.2016 Kateřina Varmužov Trendy v periodické soustavě prvků. 10) Ukážeme si, které trendy lze v perodické soustavě prvků vysledovat a jak odhadnout vlastnosti prvků z jejich postavení v tabulce. Budeme trénovat příklady zaobírající se trendy následujících veličin. - elektronegativita - elektronová afinita - ionizační energi Je to něco jiného, trend v PSP je však stejný. Zatímco elektronová afinita je energie, elektronegativita není. Zároveň se také mylně uvádí, že fluor má nejvyšší elektronovou afinitu, ale tu má chlor, fluor má pouze nejvyšší elektronegativitu (dle Paulinga neuvažujíce vzácné plyny)

velká elektronová afinita, struktura valenčních orbitalů podobná nejbližšímu vzácnému plynu; Přechodnost. nepřechodné prvky: s-prvky (I. A, II. A, Helium), p-prvky v periodách roste zleva doprava, ve skupinách roste zdola nahoru (např. reaktivní řada halogenů: F, Cl, Br, I, fluor je nejreaktivnější). ( +urči triády kovů, jejich názvy, ukaž v PSP lanthanoidy a aktinoidy, transurany) Zařaď prvky: Sc , Si , S , Sr , U mezi s , p , d , f elektronová afinita, elektronegativita, počet valenčních elektronů, redoxní vlastnosti a acidobazické vlastnosti prvků v závislosti na rostoucím protonovém čísle atomu ve skupině( v.

Periodický zákon, PSP, klasifikace prvků, vzácné plyny a

 1. nabitý ion - KATION. Energie nutná k odtrŽení elektronu od atomu v plynném sta- vu se nazývá ionizaéní energie. Elektrony se po odtrŽeni mohou spojit s jinou, dosud neutrální Cásticí, a vzniká záporné nabitý ion - ANION. Energie uvolnëná pti vzniku aniontu z atomu v plynném stavu se nazývá elektronová afinita
 2. Při přechodu od atomu Li k Be výrazně klesá elektronová afinita Ae (TAB.VI.). Vysvětlete důvody poklesu. Řešení: Elektronové konfigurace atomů jsou [He] 2s1 a [He] 2s2. Další elektron bude v případě Li umístěn do 2s orbitalu, v případě Be se obsazuje volný 2p orbital, který je podstat
 3. Trendy v PSP orientace v periodické tabulce, vysvětlení základních pojmů (ionizační energie, elektronová afinita atk.) + oxidační stavy. za 2 banány Jak to funguje? Máš nedostatek banánů ? Jak na ně? banány získáš za aktivitu na webu: vytvoř materiály, testy nebo hodnocení vyučujících..
 4. že elektronová afinita roste (tj. její hodnota se stává negativnější) v periodě zleva doprava a ve skupině zdola nahoru. Narušení stabilní konfigurace vzácných plynů připojením dalšího elektronu vede k tomu, ž
 5. Ženy v myslivosti - V4+ mezinárodní konference, pořádaná pod záštitou předsedy PSP Mgr. R. Vondráčka Výborem pro zdravotnictví, Zemědělským výborem a jeho podvýborem, ve spolupráci s ČMMJ a klubem Dámy české myslivosti, ve dnech 25.-26.2.2020 v budově PSP. 29. října 2019 Průvodce českým zdravotnictvím pro senior

Matematické Fórum. Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané. Nástěnka! 11.10.2020 (L) Pomozte otestovat fórum!! 04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji Elektronová konfigurace iontů: kationty mají méně el. anionty mají více el. týká se valenční (nejvýše obsazené vrstvy). Energie nutná k odtržení elektronu, ke vzniku kationtu - ionizační E, E uvolněná při vzniku aniontu - elektronová afinita. Př.: 33As3- 33As = (18Ar) 4s2 3d10 4p3 33As3- =(18Ar) 4s2 3d10 4p Elektronová afinita je energie, která se uvolní, přijme li atom další elektron. Elektronové afinity prvků 18. skupiny jsou velmi malé (tyto atomy elektrony nepřijímají). Největší hodnoty elektronových afinit mají prvky v pravé horní části tabulky (snadno tvoří anionty)

Elektronová Afinita Snadná škola

C) prvky stojící v PSP za uranem D) prvky vzniklé v jaderných elektrárnách 35. Valenční elektronová konfigurace prvků - Ca, Sr, Ba je: A 2A) ns B) 2(n-1)d10ns C) 1ns 1D) (n-1)d10ns 36. Elektronová konfigurace val 4enčních elektronů ns2np patří: B A) uhlíku a dusíku B) síře a selen Historie PSP. Struktura PSP. Valenční elektrony. Vlastnosti vyplývající z postavení prvků v PSP. Velikost atomů, elektronegativita, ionizační energie a elektronová afinita. Prvky a sloučeniny. Směsi. 3. hemická vazba. Význam chemické vazby. Vazebná a disociační energie. Typy chemických vazeb. Délka a polarit Zaplňování orbitalů elektrony. Orbitaly, které se používají k popisu elektronové konfigurace prvků, mají své názvy. Tyto názvy orbitalů (s, p, d, f, ) souvisejí s vedlejším kvantovým číslem l, počet elektronů v jednotlivých orbitalech je pak dán dvojnásobkem počtu magnetických kvantových čísel m příslušných k danému vedlejšímu číslu l Je to jako v autobuse, lidi si nejdřív sedaj sami, až pak se tvořej dvojice. A jak přijít na ty rámečky. seřadí se to podle energetických hladin od nejmenší. K hlavnímu číslu se přiřazují čísla vedlejší, všechna, která se vejdou, k 1 jedno písmeno, ke 2 dvě, ke 3 tři, ke 4 všechny

Orbitaly, elektronová konfigurace a trendy v PSP Edufix

, kovový a nekovový charakter, ionizační potenciál, elektronová afinita, elektronegativita, oxidačně redukční vlastnosti, kyselinotvornost a zásadotvornost souvisí s postavením prvku v periodické tabulce. Uděláme-li tabulkou myšlenou čáru od bóru po astat. Leží kovy pod touto čárou. Nad čárou leží nekovy Atomové parametry (atom. poloměr, ionizační energie, elektronová afinita, elektronegativita), jejich periodicita v rámci PSP. Chemická vazba, teorie LCAO-MO, molekulové orbitaly a diagramy. Řád vazby Ionizační energie, elektronová afinita ! ionizační energie I E - potřebná na odtržení elektronu X → X+ + e- ! druhá ionizační energie - potřebná na odtržení elektronu z kationtu Trendy v PSP - atomové poloměry . 0 20 40 60 80 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4. Elektronegativita, symbol χ, měří tendenci atomu přitahovat sdílenou dvojici elektronů (nebo elektronovou hustotu).Elektronegativita atomu je ovlivněna jeho atomovým číslem i vzdáleností, ve které jeho valenční elektrony pobývají od nabitého jádra. Čím vyšší je přidružená elektronegativita, tím více atom nebo substituční skupina přitahuje elektrony Vznik iontů, ionizační energie, elektronová afinita. Základy chemické termodynamiky. Vymezení vědního oboru. Pojem soustavy a stavových veličin. Termochemie. Reakční teplo, pojem enthalpie. Termochemické zákony. Různé způsoby výpočtu reakčního tepla. Entropie.Gibbsova energie. Rychlost chemických reakcí. Chemická kinetika

Rozdíl - elektronová afinita a elektronegativita - Ontol

elektronová afinita pozitiva a negativa jaderného záření Periodická soustava prvků a umístněním prvků v PSP prokáţe orientaci v PSP: skupiny, periody, rozdělení prvků dle valenčních elektronů, vlastností, elektronegativity, skupinové názv Označuje celkový počet elektronů v obalu. Udává pořadí prvku v PSP. např. 8 O. Počet neutronů v jádře se označuje jako neutronové číslo N. Součet protonů a neutronů, (elektronová afinita - energie, která se uvolní, když atom přijme elektron) prvek - látka složená z atomů o stejném protonovém čísle. Každý. -označuje celkový počet elektronů v obalu, udává pořadí prvku v PSP. např. -počet neutronů v jádře se označuje jako neutronové číslo N-součet protonů a neutronů ( = počet nukleonů) -elektronová afinita = energie, která se uvolní, když atom. v periodické tabulce (kov-nekov, počet valenčních elektronů, oxidační čísla, tvorba iontů a sloučenin) objasní pojmy ionizační energie a elektronová afinita, porovná jejich hodnoty u prvků z různých částí periodické tabulky PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ - periodický zákon, PSP a její grafické uspořádán

Periodická soustava prvků - Uč se online! - Vše co

udává energii elektronu v orbitalu. • Např. Prvek hořčík Mg je umístěn v PSP ve 3. periodě → n = 3 → jeho atom obsahuje 3 elektronové hladiny (slupky) K, L, M (nebo 1,2,3), přičemž na 3. hladině jsou umístěny elektrony s nejvyšší energií (tzv. valenční elektrony). Tyto elektrony poskytuje atom do chemické vazby elektronegativita, valenční vrstva, ionizační energie, elektronová afinita, relativní atomová hmotnost, poloměr atomu, kovový Vlastnosti přechodných prvků vyplývající z polohy v PSP, základní principy výroby kovů, význam sloučenin manganu a chromu, železo - železné rudy, výroba a vlastnosti železa, koroze želez Elektropozitivita a ionizační potenciál, elektronegativita a elektronová afinita. Jednotka látkového množství, Avogadrova konstanta, molární hmotnost, molární objem. Skutečná hmotnost atomů a molekul. Oxidační číslo a vaznost prvku. Normální a standardní podmínky. Teorie hybridizace. Periodická soustava prvků. 1. Hmota. 19 Elektronová afinita A Energie uvolněná při vzniku aniontu z elektroneutrálního atomu v plynném stavu Jednotky: kJ/mol Může dosahovat záporných hodnot → vznikající anion má vyšší energii než původní atom a volný elektron Prvky s vysokými hodnotami A snadno tvoří anionty (např. F, Cl,Br, I

valenční elektronová konfigurace ns2 np5, např. ve skupině směrem dolů roste Z (protonové číslo), klesá X (elektronegativita), klesá A (elektronová afinita » schopnost tvořit anion) oxidační čísla: F Cl,Br,I-I -I až VII Výskyt: Fluor - kazivec (fluorit) CaF 2, kryolit Na 3 AlF 6, apatit Ca 5 (PO 4) 3 Periodická soustava prvků (snahy o uspořádání prvků, period. zákon, vlastnosti prvků na základě postavení v PSP - ionizační energie, elektronová afinita, elektronegativita). 3. Struktura a vlastnosti láte - ionizační potenciál a elektronová afinita, elektronegativita, jejich vztah k povaze prvků (kovů, nekovů), - náboj iontu a oxidační číslo prvku - základní rozdíly, 5. Chemická vazba. - pojem a definice chem. vazby, znázorňování a zápis chemické vazby, - vazebná a disociační energie ch.v., podmínky vzniku ch. v. ionizační energie, elektronová afinita 2) Periodický zákon a soustava prvků jeho vztah ke struktuře a vlastnostem látek v PSP (elektronegativita, fyzikální a chemické vlastnosti - skupenství, kovový charakter, závislost ionizační energie na Z, závislost elektronové afinity na Z,.

Stavba atomu - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

v základním a excitovaném stavu vysvtlí pojmy ionizaní energie a elektronová afinita vysvtlí pojmy perioda a skupina PSP a zaadí prvky mezi s-, p-, d- a f-, nepechodné, pechodné a vnitn pechodné Stavba atomu Periodická soustava prvk VMEGS: Globální problémy, jejich píiny a dsledky MKV : Základní problémy sociokulturních rozdí Systematická anorganická chemie Vodík, kyslík a jejich vzájemné sloučeniny Vodík První člen PSP, nejmenší rel. at.hm., el. konfigurace 1s1 Neřadíme i vzhledem k postavení v PSP do alkalických kovů - je typickým nekovem Tři izotopy: lehký vodík těžký vodík radioaktivní 1 1 2 1 1 3 H (protium) 99% všech přírodních. Periodická soustava prvk resp. v maticovém zápisu VŽDY je možné najít unitární transformaci, ve které je matice εdiagonální. Sada takovýchto nových funkcí se nazývá sada kanonických spinorbitalů. 1 || | N ca bacbca b χ f χεχχε = ==∑ ( ) ( ) ( ) () * ** * 11 1 11 1 ab a b ca db c d cd ca cd db cd df UU d f UU εχ χ χχ ε.

Video: www.dejvikovy.estranky.cz - Obecná chemie - Elektronová ..

Elektronegativita - Wikipedi

Elektronegativita, symbol χ, je chemická vlastnost, která popisuje tendenci k atomu přilákat sdílené dvojice elektronů (nebo hustoty elektronů) směrem k sobě.Elektronegativita atomu je ovlivněna jak jeho atomové číslo a vzdálenost, při které jeho valenční elektrony bydliště z nabitého jádra. Čím vyšší je počet souvisejících elektronegativita, čím více je atom. iomzace, ionizaëní energie, elektronová afinita. Periodická soustava prvkå Vývoj názorå na tiídëní prvkú, Mendëlejev, periodický zákon. Uspoiádání PSP - periody, skupiny, bloky. Základní zákonitosti v uspoYádání prvkü - elektronegativita, atomové polomëry Vodík sa nachádza v 1.A skupine a v prvej perióde PSP. Nachádza sa na pozícii číslo jeden v PSP, lebo má v atómovom jadre len jeden protón. Zo všetkých prvkov má najmenšiu relatívnu atómovú hmotnosť, najjednoduchšiu štruktúru a najmenší polomer.. ionizační energie a elektronová afinita. kde funkce je radiln st. elektronová afinita. 4. Chemická vazba. Vznik chemické vazby, znázornění vazby, typy vazeb, rozdělení vazeb podle násobnosti, vazba a ϭ, vazby polární a nepolární, vazba iontová, vazebná a disociační π energie. Mezimolekulové síly (van der Waalsovy síly, vodíková vazba). 5. Kinetika chemických reakc

Pastebin.com is the number one paste tool since 2002. Pastebin is a website where you can store text online for a set period of time Postavení v Beketovově řadě kovů, reaktivita, reakce s vodou. Sloučeniny, jejich vlastnosti, užití a význam. 13.d-kovy Vlastnosti přechodných prvků vyplývající z polohy v PSP, základní principy výroby kovů, význam sloučenin manganu a chromu, železo - železné rudy, výroba a vlastnosti železa, koroze železa obalu a polohou prvku v period. soustav ě; s, p, d, f prvky. Prvky nep řechodné, p řechodné. Vzácné plyny, elektronový oktet a duet. Periodicita vlastností prvk ů (velikost atom ů, ioniza ční energie, elektronová afinita). 5. Chemická vazba . Vznik chemické vazby

max. 10 elektronů (10 sloupců v PSP) f - 7 možných různých tvarů a prostorových orientací(7 okének) l = 3. m = -3,-2,-1,0,1,2,3. v každém okénku max. po dvou elektronech - max. 14 elektronů (14 sloupců v PSP) elektronová konfigurace atomu. znázorňuje rozmístění elektronů v orbitalech v elektronovém obalu atomu. pravidla Rozdělení prvků podle elektronové kofigurace v PSP. Ionizace, ionizační energie, elektronová afinita. Chemická vazba. Předpoklady pro vznik chemické vazby. Typy chemických vazeb. Vaznost. Prostorové uspořádání chemických vazeb u molekul s jedním centrálním atomem, vazebný úhel. Elektronegativita a polarita chemické vazby dostáváte do rukou nové přepracované vydání titulu Chemie v kostce pro střední školy. Učebnice obsahuje přehled středoškolské chemie - chemie obecné, anorganické, organické a biochemie. Autoři pro Vás označili učivo základní, které je nutné si zapamatovat, a učivo rozšiřující, určené pro ty z Vás, kteří budete z chemie maturovat a skládat přijímací. Vaznost atomu v molekule. určena počtem vazebných elektronových párů, které atom vytváří se všemi sousedními prvky. např. atom síry ve fluoridů sírovém SF6 šestivazný v oxidu siřičitém SO2 čtyřvazný v sulfanu H2S dvojvazný. Druhy chemických vazeb. Kovalentní vazb

Objevy, které umožnily současný stav vědomostí o elektronovém obalu. Charakteristika mikročástice, orbital, vlnově mechanický model atomu, kvantová čísla, pravidla elektronového obalu a souvislost s PSP. Valenční elektrony, excitace, hybridizace, ionizace, elektronová afinita, elektronegativita Umístění v PSP: 10 skupina, 4. perioda, Elektronová konfigurace [Ar] Při výrobě niklu z garnieritu se využívá mimořádná afinita niklu k síře. Ruda se taví se sloučeninami snadno odštěpujícími síru a tím vzniká Ni 3 S 2 a nečistoty přechází jako křemičitany do strusky obrázek 2: Graf snadného vzniku Be2*. Anion vznikne, přijme-li atom elektron. Přitom se uvolní energie, kterou nazýváme elektronová afinita. Pokud se vztahuje na 1 mol atomů, je to tzv. molární elektronová afinita a udává se např. v jednotkách J mol-1. Elektronegativita je míra schopnosti atomu poutat elektron ionizační energie, elektronová afinita Vysvětlí stavbu atomu a popíše modely atomu: Tův, Rutherfordův, Bohrův, kvantově-mechanický model Analyzuje vztah mezi pojmy atom - nuklid - izotop Porovná fyzikálně-chemické vlastnosti konkrétních izotopů U vede rozdíly mezi přirozenou a umělou radioaktivito

Témata jsou struktura atomu, teorie chemické vazby, periodicita fyzikálních a chemických vlastností prvků, chemické děje. Anorganická chemie podává systematický přehled o chemických prvcích a jejich sloučeninách na základě postavení prvku v periodické soustavě prvků se zřetelem na biologický a farmaceutický význam se využívá mimořádná afinita niklu k síře. Ruda se taví se sloučeninami snadno odštěpujícími síru a tím vzniká Ni. 3 S 2 a nečistoty přechází jako křemičitany do strusky.. V konvertoru se částečným vypražením, opakovaným tavením s přísadou křemene odstraní železo a zbude tak čistý Ni 3 S 2.Následným pražením se z sulfidu získá oxid nikelnatý NiO PSP IONIZACE = proces, dodáním energie se odtrhne elektron (či více) - Z elektroneutrálního atomu vznikne KATION IONIZAČNÍ ENERGIE = Nutná k odtržení elektronu, dodaná. Elektron se po odtržení spojí s neutrální částicí = ANION ELEKTRONOVÁ AFINITA = Energie uvolněn Otázka: Složení a struktura chemických látek Předmět: Chemie Přidal(a): didav Historické názory na stavbu hmoty 2500 let př.n.l. => Demokritos - názor, že vše kolem nás se skládá z atomů (atom=nedělitelný) středověk => moc v rukou církve => zákaz zkoumání stol => rozvojem fyziky a chemie se lidé postupně vrací k atomové teorii stol => definovány základní.

Halogeny. Charakteristika skupiny. = solitvorné ns 2 np 5 F, Cl, Br, I (At se k halogenům neřadí) poměrně velká vzájemná podobnost vysoká elektronegativita vysoká elektronová afinita tvoří dvouatomové molekuly X 2. Vlastnosti halogenů. Vlastnosti halogenů. Oxidační čísla halogenů Halogeny - vlastnosti, použití, sloučeniny - halogenidy, kyseliny (výroba HCl a její význam, kyslíkaté kyseliny). Halogenace v organické chemii. Charakteristika vzácných plynů podle stavby atomu, použití, sloučeniny vzácných plynů. D PRVKY Postavení v PSP, elektronová konfigurace, tvorba koordinačních sloučenin Startovala v roce 2004, v roce 2005 byla umístěna na kvaziheliosynchronní dráze ve výšce 550 km nad zemským povrchem, zanikla v roce 2010. DEMO DEMO - DEMOnstration Power Station, ukázkový prototyp termojaderné elektrárny, který má být postaven po ověření základních principů na tokamaku ITER Během přednášek bude v krátkosti analyzována - komparativní metodou - situace ve školství v průběhu historie, od dob antiky až po současnost. Zároveň se soustředíme i na aktuální, převážně patologické jevy vyskytující se ve školství, a to v souvislosti s novými skutečnostmi, jež vycházejí ze společnosti.

Rozdíl elektronegativit vázaných atomů je obvykle větší než 1.7. Obr. 2 Nízká ionizační energie (I) Vysoká elektronová afinita (EA) Velká stabilita NaCl je výsledkem seskupení opačně nabitých Na and Cl iontů do mřížky, jak je vidět na Obr.1. Měřítkem stabilizace je mřížková energie REÁLNÝ PLYN 55a konstanty a, b počítáme z rovic (viz rovnice (2.23))a = 9 8 RT c(V mc ) v.d.W. = 2764R 2 T 2 cp cb = 1 3 (V mc) v.d.W. = 1 8RT cp c(2.53)Použijeme-li pro konstanty tyto vztahy, potom podmínky (2.47) a (2.48) jsou splněnypři kritické teplotě T c , kritickém tlaku p c a objemu (V mc ) v.d.W. , mezi nimiž platí vztah. C jako diamant nebo grafit) obr.č.11 Vodík obr.č.12 Diamant obr.č.13 Grafit Charakteristiky prvku v PSP obr.č.14 Popis prvku v PSP Prvek • NUKLID - prvek složený z atomů se stejným A i Z (př. 612C) (stejné N) • IZOTOP - prvek složený z atomů s různým A a stejným Z (11H, 12H, 13H) (různé N) • IZOBAR - nuklidy. - ionizační potenciál a elektronová afinita, elektronegativita, jejich vztah k povaze prvků (kovů, nekovů), - náboj iontu a oxidační číslo prvku - základní rozdíly, 5. Chemická vazba. - pojem a definice chem. vazby, znázorňování a zápis chemické vazby, - vazebná a disociační energie ch.v., podmínky vzniku ch. v. Otázka: Složení a struktura chemických látek Předmět: Chemie Přidal(a): didav Historické názory na stavbu hmoty 2500 let př.n.l. => Demokritos - názor, že vše kolem nás se skládá z atomů (atom=nedělitelný) středověk => moc v rukou církve => zákaz zkoumání stol => rozvojem fyziky a chemie se lidé postupně vrací k atomové teorii stol => definovány základní.

EGRAM Periodická tabulka prvků EGRAM EGRAM Historie periodické tabulky Od 17. století - objev prvků - zjištění podobných vlastností prvků → nutná systematizace 1829 Johann Döbereiner (1780-1849) teorie o triádách prvků např. triáda kovů -lithium, sodík a draslík, protože reagují podobným způsobem EGRAM Dmitrij Ivanovič Mendělejev (1834-1907) výzkumy - u prvků.

 • Domácí trampolína.
 • Summit eu.
 • Nejlepší klávesnice pro iphone.
 • Význam řeky.
 • Svetlo bez kabelu.
 • Vtipné přání k narozeninám s potravinami.
 • Prodej pc bazar.
 • Jillian michaels video.
 • Hydroponické pěstování marihuany.
 • Jasminum humile.
 • Vodopády v beskydech.
 • Lego friends česky.
 • Generické strategie.
 • Africky nahrdelnik.
 • Jaguar coupe.
 • Carrie fisher knihy.
 • Happyeat.
 • Nyx istanbul.
 • Státní vyznamenání 2015.
 • El al destinations.
 • Šváb obrovský.
 • Velikonoce na zámku kravaře 2019.
 • Vyvíječ kouře pro udírnu.
 • Beauty studio angel recenze.
 • Vazba genů.
 • Micro galil.
 • Chamaerops humilis compacta.
 • První pomoc s dětmi.
 • Powerlifter wiki.
 • Modelace prsou s augmentací.
 • Česká slova na y.
 • Vztah na dálku zkušenosti.
 • Ron hydrosféra.
 • Kotva.
 • Www kb cz dokumenty.
 • Úžeh u dětí.
 • Domácí kremžská hořčice.
 • Australian open 2018 pavouk.
 • Světová válka z kukaj.
 • Nášlapné kameny brno.
 • Oprav typografické chyby.