Home

Nitrace fenolu

Nitrace. Působením nitrační směsi lze provádět nitraci postupně až do 3. stupně, konečným produktem nitrace fenolu do 3. stupně je kyselina pikrová. Při nitraci fenolu do 1. stupně vzniká směs o-nitrofenolu (40%) a p-nitrofenolu (13%), lze je od sebe oddělit destilací vodní parou (oddestiluje o-nitrofenol) Organická chemie - laboratorní cvičení Aparatura pro přípravu 3-nitroacetofenonu a nitrofenolů. Celkový pohled Detaily. Celkový pohled Detail Kyselina pikrová (2,4,6-trinitrofenol, angl. zkratka TNP) je žlutá krystalická látka. Je málo rozpustná ve vodě a má silně hořkou chuť. Připravuje se ve dvou krocích: sulfonací fenolu nebo fenol-2,4-disulfokyseliny; a potom teprve nitrací bezvodou kyselinou dusičnou.; Sama o sobě je bezpečná, exploduje pouze prudkým přehřátím na vysokou teplotu nebo iniciací rozbuškou

Nitrace fenolu

fenolu probíhá nitrace pom ěrn ě dob ře vzhledem k přítomnosti HO- skupiny, která zvyšuje reaktivitu aromatického jádra. OH OH NO2 OH NO2 2 + 2 HNO3 + + 2 H 2O Vzniká sm ěs dvou produkt ů o- a p-nitrofenol. Sm ěs t ěchto izomer ů lze d ělit destilací s vodn nitrace fenolů. nitrace fenolu do 3. stupně - trik: Vlastnosti a význam nitroderivátů. F Alifatické: slabě páchnoucí, bezbarvé nebo nažloutlé kapaliny. F Aromatické: kapaliny (případně krystalické látky) hořkomandlového zápachu. F Jedovaté, často insekticidy. F Snadná redukce: F V zásaditém prostřed Nitroniový kation se napojuje na aromatický systém benzenu přes tzv. p komlex, zjednodušeně a názorněji (i když poněkud nepřesně) se dá říci, že na jednu z dvojných vazeb (konjugovaného 6 -ti elektronového systému) se napojuje elektrofilní činidl Použití glycerolu a fenolu při výrobě výbušnin. glycerol + kyselina dusičná > esterifikace > glyceroltrinitrát (nitroglycerin) z fenolu: 2,4,6-trinitrofenol (kyselina pikrová) nitrace > kyselina pikarová (2,4,6 - trinitrofenol): žluté krystalky, hořké, trhavina (ekrazit), organická syntéza Pro výrobu fenolu se používá vysoký podíl průmyslově vyráběné kyseliny benzoové. Podobně je jeho část určena k výrobě glykol benzoátů, používaných při výrobě změkčovadel. Ačkoli kyselina benzoová není zvláště toxická sloučenina, má některé škodlivé účinky na zdraví

Dusíkaté deriváty - nitrosloučeniny aromatické mají větší význam Fyzikální vlastnosti díky přítomným nábojům velmi polární skupina nitrosloučeniny jsou kapalné nebo pevné bílé nebo žluté Chemické vlastnosti Acidita primární a sekundární nitrosloučeniny mohou existovat ve dvou tautomerních formách aciforma je. nitrace fenolu snadná (stačí koncentrovaná HNO3) a nitro skupina vstupuje buď do polohy 4 (para) nebo do polohy 2 (ortho). A proč to tak funguje? Hydroxyskupina je donor elektronů, a proto do systému elektrony dodává. Benzen je systém konjugovaných dvojných vazeb, a proto se tyto dodané elektrony posouvají po celém jádře

Kyselina pikrová - Wikipedi

Na rozdíl od nitrace je sulfonace vratnou reakcí. K desunlfonaci dochází především za vyšších teplot a nebo při nižších koncentrací + SO 3 H. Třetí reakcí je halogenizace. Ta probíhá na stejném principu u florace, chlorace, bromace, prostě se na aromatické jádro navazuje X +. Nejběžnější je ale bromace a chlorace Nitrace fenolu Chlorace nitrobenzenu Radikálová adice. Mizí aromatický charakter; Reakce probíhají neochotně → kat., ↑t nebo UV záření; a) Hydrogenace benzenu b) Chlorace benzenu Oxidace. Oxidace benzenového jádra pouze za drastických podmínek (↑t, ↑p, kat.) Vznikají anhydrid UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemickotechnologická Katedra organické chemie Organická chemie 1 (pro posluchače kombinovaného studia oboru Speciální chemickobiologické obory) Ing Úkol č. 3: Bromace a nitrace fenolu Pomůcky: kádinka, tmavá prachovnice, velké zkumavky, plynový kahan, zápalky. Chemikálie: fenol (T), bromová voda (X n), nitrační směs (směs koncentrované kyseliny sírové H 2 SO 4 a koncentrované kyseliny dusičné HNO 3, V 1:V 2 = 1:3) (O, C) Pracovní postup: 1 vysvětlení struktury benzenového jádra, homologická řada arenů Areny jsou cyklické uhlovodíky formálně s konjugovaným systémem dvojných vazeb. Ve skutečnosti ovšem dochází v rovinných molekulách arenů k delokalizaci p-elektronů z těchto vazeb a vytvoření p-elektronového sextetu (v případě šestičetného kruhu) - elektronová hustota je rovnoměrně rozmístěna.

nitrace arenů • O nitrace fenolu H 20%-ní HNO 3 OH N O 2 + OH N O 2 HNO 3 +H 2 SO 4 OH N O 2 N O 2 • vzniklá směs se destiluje s vodní párou nitrosloučeniny. Příprava, výroba Dusíkaté derivát Fenoly Fenoly jsou sloučeniny, které mají hydroxylovou skupinu -OH vázanou přímo na aromatické jádro. Jejich jméno je odvozeno od nejjednoduššího z nich - fenolu. Vlastnosti: - bezbarvé kapaliny nebo krystalické látky charakteristického (nepříjemného) zápach

Je to žlutá toxická krystalická látka, má hořkou chuť (pikros - hořký), málo rozpustná ve vodě. Zabarvuje žlutě biologický materiál. Vyrábí se nitrací fenolu (1): Patří mezi trhaviny, soli pikráty jsou silné výbušniny, používají se jako iniciační výbušniny Nitrace Reakce se provádítzv. nitra čnísm ěsí(sm ěs kyseliny dusi čnéa kyseliny sírové). Reakcíkyseliny sírovéa kyselinou dusi čnou vzniká NO 2+, který jako elektrofil reaguje s Nitrace fenolu bude snazší ne ž benzenu a bude probíhat do poloh ortho a par Nitrace organických sloučenin (autor: Kattar) Přímá nitrace parafinických uhlovodíků se v průmyslu obvykle provádí v plynné fázi při vyšších teplotách probíhá jako radikální reakce. Nitračním činidlem je NO2 radikál, který vzniká z oxidu dusičitého N2O4 nebo z kyseliny dusičné Jeho syntéza se skládá z několika kroků. Prvním z nich je nitrace fenolu do prvního stupně. Při této nitraci ale kromě požadovaného isomeru A vzniká i isomer B. Tyto dva isomery mají významně odlišnou teplotu tání, isomer B taje při 44-45 °C, kdežto isomer A až při 113-114 °C

1) prvním krokem je nitrace fenolu, běžící jako elektrofilní aromatická substituce za výrazné mírnějších podmínek než na benzenu, protože OH skupina slušně aktivuje polohy ortho- a para-. Nitrační směsí je dusičnan sodný a kyselina sírová. p-nitrofenol od o-derivátu oddělíme destilací s vodní paro Přímá nitrace fenolu. Nitrační proces fenolu nemůže být prováděn přímo, protože jsou generovány dehty s vysokou molekulovou hmotností. Tato metoda syntézy vyžaduje velmi pečlivou kontrolu teploty, protože je velmi exotermní

E-ChemBook je vzdělávací portál, který má za cíl být elektronickou příručkou chemie využitelnou při studiu na gymnáziích a jiných školách, přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na vysoké školy nitrace . Adiabatická nitrace HNO 3 100 % . Zakoncentrování . HNO 3 na 100 % Prodej HNO 3 100 % Čištění sur. NB Toluen se používá hlavně pro výrobu fenolu přes kyselinu benzoovou. Dalších 12 % výroby toluenu se používá pro výrobu toluyldiizokyanátu (TDI)

Nitrace fenolu - YouTub

Dus kat deriv ty - nitroslou eniny aromatick maj v t v znam Fyzik ln vlastnosti d ky p tomn m n boj m velmi pol rn skupina - A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - id: 76016b-ZWVi Nitrace toluenu na dinitrotoluen 2. Hydrogenace dinitrotoluenu na toluendiamin Hlavni použití je ovšem pro výrobu fenolu . Trinitrotoluen . Nitrace. To increase the NO 2 + content (3 wt % in pure HNO 3), lower the solubility of end products, reduce oxidative side reactions, and facilitate th - nitrace 2 cm 3 vzorku za mírného chlazení, ke kterému se p řidají 2 cm 3 fenolu (C 6H5OH) a 8 cm 3 koncentrované kyseliny sírové (H 2SO 4). Po 5 min. se vzorek polarografuje. Stanovení dusitan ů (NO 2-) Dusitany (NO 2- Nitrace se provádí pomocí kyseliny dusičné HNO 3 v přítomnosti kyseliny sírové H2SO 4 (nitrační směs) mechanismem, pro výrobu fenolu a acetonu. Xyleny C 6H4(CH 3)2 se používají jako rozpouštědla či výchozí látky pro výrobu anhydridu kyseliny ftalové (o-xylen) či tereftalové (p-xylen)

Substituce elektrofilní - nitrace fenolu - YouTub

 1. 16. UHLOVODÍKY A IZOMERIE ORGANICKÝCH SLOUČENIN IZOMERIE: 1) Co je to izomerie a jak se dělí? 2) Co je konstituce, konfigurace a konformace
 2. Příklad: nitrace naftalenu NO 2 se naváže do polohy α bílá pevná látka sublimuje Kumen isopropylbenzen, na benzenové jádro je navázán za svůj prostřední uhlík propyl výroba fenolu a acetonu - oxidací kumenu.
 3. (nitrace ( nitroderiváty) (sulfochlorace ( sulfochloridy), Používají se jako rozpouštědla, dále k výrobě kyseliny benzoové, ftalanhydridu, kyseliny tereftalové, fenolu, acetonu a dalších sloučenin. styren (vinylbenzen) C6H5-CH=CH2 - se získává dehydrogenací ethylbenzenu, který vzniká alkylací benzenu Friedel.
 4. kyselina pikrová - sulfonace a následná nitrace fenolu soda - Solvayův způsob - zavádění CO 2 do roztoku NH 4OH a NaCl, následné pražení. 6. ethylenglykol - jedovatý je jeho metabolit - kyselina šťavelová, která vyvazuje z těla vápník za vzniku nerozpustného šťavelanu vápenatého
 5. Původní způsob výroby zahrnuje nitrace z fenolu s dusičnanem sodným se získá směs dvou izomerů, z nichž chtěl 4-nitrofenol (bp 279 ° C), lze snadno oddělit destilací s vodní párou. V tomto elektrofilní aromatické substituční reakce, fenol je kyslík je silně aktivuje, čímž se reakce vyžaduje pouze mírné podmínky ve.
 6. c) nitrace fenolu d) hydrolýza but-1-ynu • Jaké množství tepla se uvolní spálením 50 g acetylenu za standardních podmínek? Standardní spalné teplo acetylenu je -1300 kJ.mol-1. • Popište následující gra

Popište mechanismus nitrace fenolu. Vícestupňové syntézy 57. Vyjádřete reakčními schematy vhodné postupy pro přípravu daných produktů z daných výchozích sloučenin. a) propan-1-ol z propenu b) propan-2-ol z propenu c) but-2-en z butan-1-olu 7 7. Ethery, peroxidy, sulfidy, disulfidy, sulfoxidy a sulfony 58 Syntéza a použití výbušnin 2.1 Nitrace 2.2 Trhaviny 2.3 Střeliviny 2.4 Třaskaviny 3. Vybrané pokusy k tématu 4. Přehled použité literatury a internetových odkazů Konec I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 7. Elektrofilní aromatická substituce I: nitrace fenolu, TLC identifikace produkt ů. 8. Elektrofilní aromatická substituce II: diazotace anilinu, kopulace benzendiazonium-chloridu na 2-naftol. 9. Adi čně elimina ční reakce: reakce benzaldehydu s anilinem. 10 nitrace fenolu. Substituenti druhé třídy. substituenti 2. třídy. Pro substituenty do druhé třídy platí, že působí záporný mezomerním a většinou i záporný indukční efekt. Prvek blíže aromatického jádra tedy musí mít nižší elektronegativitu (nebo méně volných elektronových párů) než prvek od jádra.

11. Nitrace pyridinu je: a) elektrofilní adice . b) nukleofilní substituce . c) nukleofilní adice . d) elektrofilní substituce . bromace fenolu . b) chlorace ethanu . c) nitrace benzenu . d) hydratace propenu . e) vznik aldolu . 20. Napište vzorec a systematický název chloroformu úplná nitrace benzenu - včetně mechamismu reakce xylenu v nadbytku KMnO4 17. Hydroxysloučeniny • zapište rovnicemi: benzen-1,2-diol s FeCl3 glykol v nadbytku HNO3 odbourávání methanolu a ethanolu v organismu úplná nitrace fenolu (uveďte katalyzátor) 2-methylpropanol + but-3-enová kyselina 18. Ethery a karbonylové sloučenin

Start studying Chemie. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Substituce elektrofilní (nitrace, sulfonace, halogenace) 44 . Reaktivita 1. Substituce elektrofilní (nitrosace, kopuace) Reaktivita 1. Substituce elektrofilní (nitrosace, kopuace) Indofenol - umělé modré barvivo podobné indigu, indikuje přítomnost vitaminu C. 2. d. 4-hydroxybenzaldehyd z fenolu Procvičování. NITRACE FENOLU (C 6H5OH) Ve zkumavce smícháme 5 ml HNO 3 (zř. 1 : 1) s roztokem 0,3 g fenolu ve 2 ml vody. Směs ponecháme stát 10 minut a vylijeme do kádinky se 100 ml vody. Připravená látka je směs o- a p-nitrofenolu. Napište struku i vzorce obou vznikajících látek a porovnejte jejich vzhled Dusíkaté deriváty uhlovodíků organické sloučeniny, které mají ve svých molekulách vazbu C - N nitrosloučeniny, nitrososloučeniny, aminy, amoniové soli, kyanatany, isokyanatany, azosloučeniny, diazoniové sloučeniny (soli), aminokyseliny, amidy kyselin, nitrily kyseli

meziprodukty pii nitraci fenolu. Meziprodukty substituované v polohách ortho a para jsou v düsledku sdílenívolných elektro- nil kyslíku stabilnëjší než meta- -substituovaný meziprodukt volným elektronovým párem atomu kyslíku. Meziprodukt nitrace do polohy meta takovou stabilizaci nemá. : OH : OH N02 H nejstabilnéjší : OH N02. Areny - poznámky 7.A GVN CHEMIE Areny - poznámky 7.A GVN Martin Konhefr, GVN 10. září 2008 názvosloví - monocyklické areny (názvosloví vychází z triviálních názvů) CH=CH2 benzen toluen kumen styren - názvy monocyklických arenů se odvozují na základě substituce CH=CH2 4-ethylstyren 1,2-diethyl-4-methylbenzen - xylény 1,2-dimethylbenzen orthoxylen o-xylen 1,3. 2 - Nitrace KFS : Návod je zpracován pro případ, že z nějakého důvodu nemáte k dispozici standardní kyselinu, ale jen technickou, která je mnohem levnější. Cena je ale vykoupena nezaručenou kvalitou, především koncentrací. Ta se může pohybovat v rozmezí od 48-65%, ale většinou bývá kolem horní hranice Hlavním cílem tohoto laboratorního cvičení je ověření teoretických poznatků z organické chemie v praxi. Laboratorní práce jsou zaměřeny na separační operace, identifikace a metody přípravy vybraných organických sloučenin

1) prvním krokem je nitrace fenolu, běžící jako elektrofilní aromatická substituce za výrazně mírnějších podmínek než na benzenu, protože OH skupina slušně aktivuje polohy ortho- a para-. Nitrační směsí je dusičnan sodný a kyselina sírová. p-nitrofenol od o-derivátu oddělíme destilací s vodní paro Průvodka Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IC Příprava nitrosloučenin - SR, SE (nitrace methanu,propanu,benzenu,naftalenu,fenolu) Vlastnosti a význam nitrosloučenin (redukce nitrobenzenu v kyselém a zásaditém prostředí) Aminy Charakteristika skupiny (primární,sekundární,terciální aminy), názvosloví Příprava aminů alifatických a aromatickýc

Nitrace probíhá v provozně náročných podmínkách (toxicita látek, riziko explozí, korozní problémy. Význam mají především aromatické nitroderiváty. Jako příklad můžeme uvést nitraci benzenu: Dále nitraci fenolu radikálová substituce, nitrace, sulfochlorace; jejich nedokonalým spálením získáme CO a H 2 O, dokonalým získáme CO 2 a H 2 O; Zástupci. Methan CH 4. bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, jeho směs se vzduchem je výbušná (v poměru CH 4: O 2 = 1 : 10). Hlavní složka zemního plynu (75 % a více) a produkt při zpracování ropy

Fenol - Přednášk

c) nitrace chlorbenzenu( a porovnej snadnost průběhu vzhledem k nitraci benzenu) d) polymerace chlorethenu e) polymerace tetrafluorethylenu 17) Vysvětli negativní působení freonů na ozonovou vrstvu. 18) V čem spočívá nebezpečnost látek jako DDT, HCH, PCB pro lidský organismus? 19) Tvoří 2,3-dichlorbut-2-en izomery? Pokud ano, jaké Nitrace benzenu nitrobenzen Vyrábí se reakcí propenu s benzenem a je surovinou pro výrobu fenolu a acetonu. Naftalen Je obsažen v černouhelném dehtu. Sublimuje a zapáchá. Používá se jako dezinfekční činidlo, k ochraně oděvů proti molům, k výrobě barviv a/ polymerace b/ chlorace c/ nitrace d/ hydrolýza e/ dehydratace. 6. Kresoly jsou kyslíkaté deriváty: a/ benzenu b/ fenolu c/ toluenu d/ anilinu. 7. Dvojsytným alokoholem je: a/ propan-2-ol b/ ethylenglykol c/ cyklohexanol d/ glycerol e/ kresol. 8. Podstatou dynamitu j Inovace profesní přípravy budoucích učitelůchemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky nitrace - dojde k zmn barvy reakní smsi. Bylo pozorováno že doba ipso-nitrace je závislá na konformaci daného calixarenu. Reakní doba pi ipso-nitraci 1,3-alternátu byla až trojnásobná oproti dob nitrace konické konformace

Fenol - Wikipedi

Vyberte reakci, při niž se uplatňuje Markovnikovo pravidlo: hydratace but-1-enu nitrace fenolu aldolová kondenzace acetylace benzenu. Vyberte nesprávné tvrzení: hydrogenací dihydroxyacetonu vzniká glycerol oxidací akroleinu vzniká allylalkohol hydrogenací benzenu vzniká cyklohexan oxidací kumenu vzniká aceton a fenol VYSOKÁ ŠKOLA BÁ ŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko-geologická fakulta Institut environmentálního inženýrství Negativní vliv BTEX na životní prost ředí Negative effects BTEX on the Environmen Nitrace: Nitrace probíhá působením směsi kyseliny dusičné a sírové tzv. nitrační směsi. Spočívá v náhradě vodíku nitroskupinou -NO2. D.L. fenolu je asi 8 - 12 g pro dospělého člověka. Roztoky fenolů dobře ničí mikroorganizmy a používají se jako desinfekce. Chemické vlastnosti hydroxysloučenin bromace, nitrace, sulfonace fenolu Vznik fenolátů: viz alkoholáty; (fenoly ~ slabé kyseliny)- mohou být z fenolátů silnými minerálními kyselinami vytěsněny ! Opakování Prvním plně syntetickým plastem byl bakelit, reaktoplast vznikající polykondenzací fenolu a formaldehydu (1909). Po první světové válce se začaly vyrábět první vinylové plasty (PVC, polystyren), v 30. letech minulého století byla objevena syntéza prvního polyamidu (Nylonu)

Nitrosloučeniny - webzdarm

a) syntéza z fenolu: Fenol se roztaví ve velkých reaktorech a potom se na něj nechá působit vypočítané množství kyseliny sírové o koncentraci 93-97% po dobu 4 do 6 hodin. Výsledná sulfonová kyselina je rozředěna vodou a nitrována ve velkém nitrátoru kysel. dusičnou o koncentraci okolo 70% nebo i více Jako příklad je uvedena nitrace izobutanu (a) nebo nitrace propanu (b): Je dobrým rozpouštědlem a surovinou pro výrobu fenolu /hydroxybenzenu/. C6H6 + Cl2 C6H5Cl + HCl. benzotrichlorid C6H5-CCl3 - v průmyslu se získává chlorací toluenu v postranním při teplotě 100 - 145oC. Používá dále k výrobě kyseliny benzoové. Druhá substituční reakce - nitrace - následuje podobný princip. Zde koncentrovaný roztok působí jako katalyzátor. kyselina sírová. Pro tento druh chemická reakce je nutné přidat kyselinu dusičnou Chlorbenzen je například organické rozpouštědlo, používá se také při výrobě fenolu, pesticidů, organických látek. b. nitrace CH 3 + HNO 3 c. sulfonace 8. Uveďte reaktanty a podmínky přípravy: a. 2-methylfenylaminu z anilinu b. kyseliny pikrové (2,4,6-trinitrofenolu) z fenolu c. kyseliny 3-nitrobenzensulfonové z nitrobenzenu d. 1- chlor-4-ethylbenzenu z chlorbenzenu e. 2-nitrotoluenu z benzenu (2 kroky) f. 3-nitrotoluenu z benzenu (2 kroky) g

Fenoly – Wikipédia

Nitrace arénů - substituce elektrofiln

Napište rovnici reakce a produkt: (4b) Reakce styrenu s HBr Nitrace fenolu do prvního stupně Reakci isopropylalkoholu v H 2 SO 4 Katalytickou hydrogenaci nitrobenzenu 9. Kolik ml koncentrované HCl (35%; ρ= 1,19 g*ml-1; M HC.. odpovídající chemické látky Benzen Toluen naftalen Styren Kumen Xylen benzen Bezbarvý, hořlavý, jedovatý Karcinogenní Použití Rozpouštědlo, výroba fenolu, styrenu, anilínu - barvivo, výbušnin, kosmetických přípravků toluen bezbarvý, hořlavý, jedovatý, karcinogenní Dříve zneužíván čichači drog poškození mozku Použití: Výroba kys. Transcript Dusíkaté deriváty (nitrosloučeniny, aminy, diazo.....) Dusíkaté deriváty - obsahují N vázaný na C. - N bývá součástí funkční skupiny. 1 Přehled dusíkatých organických sloučenin Nitrosloučeniny - NO2 Nitrososloučeniny -NO Azosloučeniny -N=N- Diazoniové sloučeniny -N+≡N AMINOsloučeniny -NH2 2 NITROSLOUČENINY 3 Nitrosloučeniny Struktura nitroskupiny: O O.

PPT - Dusíkaté deriváty PowerPoint Presentation, free

Uhlíkový dehet vzniká při procesu suché destilace uhlí. Zdroje pro výrobu fenolů jsou střední (vroucí při 170-230 ° C) a těžké (vroucí při 230-270 ° C) oleje. Při zpracování hydroxidem sodným se získá fenolát sodný. Vzorec této látky sestává ze zbytku fenolu a sodíku Na výrobu plastů, například fenolformaldehydových pryskyřic (bakelitu) se používá směs methanalu a fenolu. Z methanalu se vyrábí pevný líh - tuhý podpalovač (PePo). Ketony. Deriváty obsahující skupinu - CO - Názvosloví: Název uhlovodíku + koncovka -on Některé mají vžité názvy, např Nitrace methylbenzenu se provádí směsí,sestávající z koncentrované kyseliny dusičné a sírové. Nitroskupina v toluenu může zaujímat orto- a para polohy. Je prekurzorem řady ropných produktů, fenolu, formaldehydu, pesticidů a dalších sloučenin. Toxicita Toxicita. Methylbenzen je látka ohrožující požár. Směs páru.

Nitrosloučeniny

Alkoholy, fenoly, ethery, thioly - Uč se online! - Vše co

Nitrace - provádí se v nitrační směsi (HNO 3 + H 2 SO 4) > díky H 2 SO 4 dochází k protonizaci HNO 3 na NO 2 + a OH - slouží pro výrobu fenolu a acetonu Příklad resonanční struktury fenolu. Orbitalová prezentace vazby . Atomové orbitaly (AO) zmíněné v části 1.2.1 mají určitý tvar (obrázek 21). Orbitaly s jsou kulové a elektrony, které je naplňují, omezují svůj pohyb na sférické okolí atomového jádra Toluenový vzorec - C7H8. Jedná se o uhlovodík, který patří do homologní řady benzenu. Třída organických sloučenin - arenů nebo aromatických uhlovodíků. Toluen je široce používán v průmyslu, používá se jako organické rozpouštědlo, odstraňovač skvrn a pro jiné účely c)nitrace na nitroanilin(o,p) d)s kys.dusitou dávají diazoniové soli - diazotace. Reakce probíhá při 0-5 C. Vzniká diazoniový kation, benzendiazoniumchlorid. Tyto arendiazoniové kationty jsou elektrofilní činidla /kladný dusík/, která napadnou pouze místa s větší hustotou elektronů,např.p-polohu u fenolu nebo aromat.aminů

nitrace Elektrofilní substituce je nejsnadnější u: benzenu. toluenu. nitrobenzenu. chlorbenzenu. u všech probíhá stejně rychle Nitroskupina NO2 je: fenolu. toluenu. nitrobenzenu. anilinu. Kyselina jantarová patří mezi kyseliny: monokarboxylové. Nitrace (probíhá velice ochotně, stačí zředěná HNO3) Použití: léčiva, barviva, plasty, výroba fenolu a anilinu. Toluen C6H5CH3. Vlastnosti: bezbarvá kapalina, bod varu 111°C, hořlavá (páry jsou výbušné), zdraví škodlivá (karcinogenní - méně než benzen), dobré organické rozpouštědlo; vdechování par má.

Charakteristika aromatických sloučenin, podmínky aromaticity, fyzikální a chemické vlastnosti - mechanismus nitrace benzenu, Friedel-Craftsovy alkylace a acylace. Adiční reakce benzenu, oxidace aromatických sloučenin, orientace na naftalenu, přehled nejdůležitějších arenů. reakce fenolu s NaOH a HNO 3, oxidace dvojsytných. 73 - Nitrace anisolu - intermediát; 189 - 2-Brompentan s jodidem sodným (stereo) 193 - Dehydrobromace trans-2-brom-1-methylcyklohexanu; 194 - Butylmagnesiumbromid s ethanolem; 196 - Bromace pyridinu; 198 - Hexanal s oxidem chromovým; 200 - Bromace anilinu; 203 - Reakce triethylaminu s chlorovodíkem; 204 - Diisopropylamin s butyllithie 1. třídy. 2. třída- alkyly (R) - NH 2- halogeny (X)- OH-è řídí substituci do polohy orto a para. Mezomerní efekt- volný elektronový pár je vtahován do benzenového jádra è dochází k posunu elektronů v jádře a zvýší elektronovou hustotu v poloze orto a para- COOH- SO 3 H- NO 2è řídí substituci do polohy met Nitrace-NO2 se navazuje→vzniká postupně mono-, di- a trinitrofenol. S počtem substituentů se kyselost fenolu zvětšuje. Bromace Vzniká mono-, di- nebo tribromfenol. Bromfenol je bílá sraženina→bromace používá se na důkaz přítomnosti fenolu. Reakce s formaldehydem Vzniká (4-hydroxy-methyl)fenol 23. DUSÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ • obsahují ve svých molekulách vazbuC - N• dusík je ve svých sloučenináchtrojvazný OBECNÝ VZOREC NÁZEV DERIVÁTU R - NO2 NITROSLOUČENINY R - C≡ N NITRILY AR - N = N - AR AZOSLOUČENINY [AR - N+≡ N]x- DIAZOSLOUČENINY R - NH2/

Kopulace chemie Diskuse:Kopulace (chemie) - Wikipedi . Kyselina močová je metabolická zplodina. U savců je v poměrně malém zastoupení, ale u ptáků a plazů je to hlavní dusíkatá zplodina metabolismu, nachází se tedy v moči jako bílá kašička img10. ethen. -ethen se neříká - pouze. ethylen. propen. buta-1-en. -jednička říká, kolikátého atomu C vychází dvojná vazba. isomery polohové. - stejné chemické složení, ale různé prostorové uspořádání; mají jiné fyzikální vlastnosti reakce organické chemii mechanismus průběhu reakce, fáze, využití reakce, příklad adice zvýšení počtu skupin vázaných na substrát místech kde byla původn Nakreslete produkt nitrace 4-nitrotoluenu. 70 Nakreslete strukturu nejstabilnějšího cyklohexadienylového karbokationtu, který je meziproduktem uvedené reakce použití: výroba barviv, léčiv, třaskavin (trinitrotoluen - úplná nitrace), umělých sladidel (sacharin) substituce do polohy o- a p- + H2O → (kys. benzoová) isopropylbenzen, kumen . výroba acetonu, fenolu + O2 → + xyleny (dimethylbenzeny v poloze o-,m-,p-) rozpouštědla, výroba chemických láte

 • Cantaloupe island.
 • O chytré kmotře lišce ctenarsky denik.
 • Fazole černé oko recept.
 • Naviják na kapry.
 • Koncert pro desítku.
 • Počasí costa del sol červen.
 • Korejská rýže.
 • Fontainebleau wiki.
 • Tabulka množství oleje v motoru.
 • Bakalářská práce zdroje.
 • Slozeni hranolky mcdonald.
 • Sapientace.
 • Život kuřáka.
 • Propadlá klenba u dětí.
 • Jednorozec csfd.
 • Dotazník k uzavření manželství.
 • Jak se správně starat o potkany.
 • Amoksiklav dávkování u dětí.
 • Magformers prodám.
 • Thajská kočka wikipedie.
 • Nátepníky sport.
 • Rudolfínský manýrismus.
 • Sinister 2 cz.
 • Cysta nebo těhotenství.
 • Hoegaarden sklenice 3l.
 • 3 a 4 vlna eet 2019.
 • Pamatnicek.
 • Radioaktivní prvky seznam.
 • Kovarstvi mece.
 • Booking blokace penez.
 • Mydlo vyroba.
 • Zahradní amfory.
 • Vyvrženci csfd.
 • Rozteč kol kia.
 • Plachty na míru brno.
 • Tiramisu z pomazánkového másla prostřeno.
 • Jawa indie.
 • Prodej domu od majitele.
 • Prusko.
 • Jak vytřídit nepotřebné věci.
 • Zámek valtice ubytování.