Home

Deklinace latina

Tato deklinace má obvykle maskulina a neutra, feminin je jen několik slov, např. domus , . , Ídús, uum, f . , manus, -ús, f. , tribus, -ús, f. - , acus, -ús, f. porticus, -ús, f První deklinace zahrnuje tvz. a. kmeny, převážně feminina a několik maskulin. Latina má 6 pádů (cásús), z nichž poslední je tažený pád, zahrnující v sobě původní význam lokálu a instrumentálu. Překládáme jej v samostatném postavení bezpředložkovým instrumentálem. Substantiva 1. deklinace. Ke vzoru fémina. Latina bohužel skloňuje, podívejme se tedy na základní skloňovací typ, na 1. deklinaci

Do třetí deklinace patří substantiva, která mají v genitivu singuláru koncovku -is.. Slova patřící k třetí deklinaci nelze poznat podle tvaru nominativu, protože kmen, od něhož jsou odvozeny tvary ostatních pádu, se může velmi lišit Latina patří k indoevroým jazykům. Její název vznikl podle území ve střední Itálii nazvaného - Latium - a jeho obyvatel - Latinů. Z původního spisovného jazyka se vyvinula řeč lidová, substantiva této deklinace jsou převážně m. a n., některá jsou feminina. Adjektiva 3. deklinace se skloňují podobně jako substantiva 3. deklinace, mají však většinou v ablativu singuláru příponu -ī, v genitivu plurálu příponu -ium a u neuter se v nominativu, akuzativu a vokativu plurálu uplatňuje přípona -ia

Latina (lingua latina) je italickým jazykem z indoevroé rodiny jazyků, kterým se mluvilo ve starověkém Římě.Přestože je považována za mrtvý jazyk, stále si udržuje svůj význam.. Vznik latiny lze lokalizovat do Latia v okolí Říma přibližně v době před 7. stoletím př. n. l. Později se užívání latiny rozšířilo do většiny dnešní Itálie Latinský jazyk, lingua latina není rozhodně mrtvá Latinský slovník online. Zadejte Vámi hledané slovo do pole níže a nalezněte tak překlad pro Vámi zadané slovo. Například slova auto a lingua. Latinsko - český slovník (lingua) Česko - latinský slovník (auto). Latinská substantiva jsou rozdělena do pěti deklinací. (v astronomii) úhlová vzdálenost od roviny světového rovníku Mám za úkol zjistit deklinaci a rektascenzi Síria A. (v geografii) úhel svíraný směrem magnetického pole Země a místním poledníke

ANTONIUS - http://www

4. deklinace - Latina zdarm

Substantivum diēs je jediné maskulinum 5. deklinace, ovšem v případě, že označuje určitý den (diēs certa, stata, dicta) nebo lhůtu (ad eam diem), nabývá ženského rodu. Bezpředložkové vazby Posesivní genitiv. Latina nemá přivlastňovací adjektiva Latina má na rozdíl od češtiny pouze 6 pádů. pád nominativ; pád genitiv; pád dativ; pád akuzativ; pád vokativ; pád ablativ; Substantiva Podrobnější informace naleznete v článku Latinské skloňování. Je latinský název pro podstatná jména. Dělí se do 5 kategorii podle způsobu skloňování (deklinace) Slova III. deklinace dělíme do skupin dle typu koncovky: souhlásková deklinace a samohlásková, t.zv. i-deklinace. Souhlásková deklinace [upravit | editovat zdroj] Jedná se o substantiva − maskulina v nominativu singuláru zakončena na -ēr, v genitivu singuláru na -ēris. Např latina: ·pravý··siniste latina - deklinace. Dobrý den, mohu Vás poprosit, přátelé, o kontrolu? Moc Vám děkuji. De Suebis In libris C. Iulii Caesaris etiam multa de vita Gallorum Germanorumque legimus. Suebí, Germanorum gens, finitimos fortitudine superabant, bella contra varias regiones gerebant et hostem semper vincebant. Itaque finitimi Suebos timebant

7. lekce latinské gramatiky - nově s titulky Latina [výuka on-line] Latina. Gramatické cvičné testy. Latinská gramatická terminologie; Užitečné přehledy a tabulky; Latinský slovník; Materiály k zápočtům z latiny; Latinský slovník; Gramatické kategorie; Základy výslovnosti; Latinská substantiva. 1. deklinace [ā-kmeny] 2. deklinace [ō-kmeny] 3. deklinace [i-kmeny] a. Latina/Substantiva II. deklinace. Z Wikiknih < Latina. Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání. Substantiva druhé deklinace jsou buď maskulina nebo neutra. Maskulina se skloňují podle vzorů servus, -i, m. a puer, -i, m. a neutra podle vzoru verbum, -i, n.. Pád singulár plurá

Latina pro začátečníky/Lekce 6. Z Wikiverzity Latinské deklinace . Nyní tedy již známe všechny latinské pády, takže si můžeme udělat úplnou tabulku skloňování podle různých vzorů. Právě genitiv hraje v latině zásadní roli pro jejich roztřídění — skloňovatelná jména se řadí do jednoho z pěti. Latinský jazyk, lingua latina není rozhodně mrtvá Latinský slovník on-line. Zadejte Vámi hledané slovo do pole níže a nalezněte tak překlad pro Vámi zadané slovo. Například slovo auto. Česko - latinský slovník (auto) Přepnout na latinsko - český slovník. Je třeba zadat slovo pro překlad!. Latina/Substantiva III. deklinace. Z Wikiknih < Latina. Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání. Substantiva třetí deklinace se skloňují podle vzorů mīles, mīlitis, m., carmen, carminis, n. a mare, maris, n.. Pád singulár plurál singulár plurál singulár plurál nominati Pedmt Latina je pedmtem vyuovaným ve 2. roníku a sext. Má studenty seznámit se základy gramatiky a se slovní zásobou, z níž erpá nejenom 1. deklinace 1. konjugace 2. deklinace 2. konjugace Adjektiva 1. a 2. deklinace Adverbia od adjektiv 1. a 2. deklinace 2. Výchova k myšlení. 7..Indikativ plusquamperfekta aktiva a pasiva, futurum II. aktivní a pasivní, zvláštnosti ve slovesných tvarech, římské reálie: Lingua latina semper viva 8.Číslovky, římský kalendář, vazba místních jmen, infitivy a infinitivní vazby, římské reálie: Domus propria - domus optim

Latinské skloňování « Latinsky

Řadové číslovky - při skloňování se chovají jako adjektiva 1. a 2. deklinace Př.: servus secundus - druhý otrok (nom.sg.), femina prima - první žena (nom. sg.) Postavení počítaného předmětu čeština - u číslovek 1 až 4 v nominativu sg. a pl. - od číslovky 5 je v genitivu pl. latina - u číslovky 1 v nom. sg. Na přání našich sledujících přidáváme video k první deklinaci s mluveným komentářem. Povíme si v něm, jak se pozná 1. deklinace, jak se skloňuje a jaká sloví..

Latina 1 (zimní semestr) 1) Latina v evroé kultu ře, vývoj léka řské v ědy a terminologie 2) Základní gramatické kategorie latiny, latinská výslovnost 3) Substantiva 1. deklinace, p ředložky, p řívlastek neshodný, sloveso esse 4) Substantiva 2. deklinace 5) Adjektiva 1. a 2. dekl. , p řívlastek shodn 3.deklinace - adjektiva - výjimky 1) Skloňujte: vena cava superior venae cavae superiores venae cavae superioris venarum cavarum superiorum venam cavam superiorem venas cavas superiores venā cavā superiore venis cavis superioribus nervus superficialis minor nervi superficiales minore Zájmena mají své vlastní skloňování, které se však podobá skloňování substantiv a adjektiv. Jména a slovesa jsou charakterizována tzv. gramatickými kategoriemi, mezi které patří např. rod, číslo, pád, čas, způsob atd. 1. Úvod do deklinace latina má šest pádů, dvě čísla a tři rody Lékařská latina má povahu přípravného předmětu, jehož smyslem je usnadnit studentům základní orientaci v odborném jazyce. Koncepce výuky vymezuje tři hlavní úlohy: zprostředkovat elementární odborný slovník, v němž dominují substantiva a adjektiva, poskytnout poučení o pravidelné jmenné flexi a uvést do nauky o.

1. deklinace - Latina zdarm

1. deklinace [ā-kmeny] 2. deklinace [ō-kmeny] 3. deklinace [i-kmeny] a souhláskové kmeny; 4. deklinace [ū-kmeny] 5. deklinace [ē-kmeny] Latinská slovesa. Časování pravidelných sloves 1.-4. konjugace; Sloveso sum, esse a odvozeniny; Nepravidelná slovesa; Číslovky; Adjektiva. Adjektiva 1. a 2. deklinace; Adjektiva 3. deklinace; Participia; Zájmen Start studying Latina- II. deklinace. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Procvičování 1. a 2. deklinace (k učebnici H. H. Orberg: Lingva Latina) Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely Latina - faf vfu. Created by Morkkis. Level 7 Level 9. Level 8 2: II. deklinace - substantiva - i, f. Learn these words 2 words 0 ignored Ready to learn Ready to review.

Deklinace latina tabulka přehledná tabulka na latinské časování . za 4 banány. III. deklinace různoslabičná. nominativ končí na sam/sou změna kmene v gen. sg. -or m., -tás f., -ió f., -us n Latina rozlišuje u slovesných tvarů tři osoby a dvě čísla, stejně jako čeština. Jednotlivé latinské a české tvary proto můžeme snadno postavit vedle sebe: jak se tvoří vokativ u substantiv 2. deklinace nebo jak se latinsky řekne nudlová polévka..

Latinská třetí deklinace - WikiSkript

Latinský jazyk - szsvzs

Přehled deklinací - záložka pro zdravotníky V této záložce naleznete základní přehled deklinací se vzory běžnými pro studenty zdravotnických oborů Definice slova deklinace ve slovníku cizích slov na Online-Slovník.c Latina: Délka samohlásky; Přízvuk; Gramatické pojmy; Deklinace; Konjugace; Předložky . Výslovnost. i čteme jako i; i čteme jako je - na začátku před samohláskou, uvnitř slova mezi samohláskami; ae čteme jako é; oe čteme jako é; c čteme jako k - c je před a, o, u, před samohláskou nebo na konci slov

Latinská skloňování je množina vzorů, podle kterých latinská slova odmítl, nebo jste jejich zakončení změnila ukázat gramatické případu, počet a pohlaví.Podstatná jména, zájmena a adjektiva jsou deklinována (slovesa jsou konjugována) a daný vzor se nazývá deklinace.Existuje pět deklinací, které jsou očíslovány a seskupeny podle konců a gramatického rodu 1. Úvod do deklinace Latina má šest pádů, dvě čísla a tři rody. Jejich názvy jsou rovněž součástí mezinárodní terminologie. Pád (cāsus) 1. pád 2. pád 3. pád 4. pád 5. pád 6. Latina v anatomické terminologii, praktická latina oborů gynekologie a porodnictví, latina v terminologii farmakologické. 2. týden: Latinská a řecká substantiva a adjektiva I. deklinace v anatomické terminologii (nominativ a genitiv singuláru a plurálu) deklinace. drát. pistole. Který jazyk je latině nejpodobnější? svahilština. finština. polština. italština. V jaké zemi je dnes latina jako úřední jazyk? Nikde. Ve Vatikánu. V Římě. V Řecku. Který z těchto jazyků nemá původ v latině? francouzština. rumunština. portugalština. maďarština. Co znamená slovo amicus. MATURITNÍ TÉMATA Z LATINY. Substantiva 1.a 2. deklinace. Substantiva 3. deklinace. Substantiva 4.a 5. deklinace. Adjektiva 1. a 2. deklinace. Adjektiva 3. deklinace

Slovo: deklinace. Překlady, synonyma, statistiky, gramatika - dictionaries24.co Informace týkající se předmětu Latina a lékařská terminologie (CJA/VCB11) během mimořádných opatření: (průběžně aktualizováno!) 11. 5. 2020. Z důvodu dočasného přerušení kontaktní výuky jsem nucena studenty prvního ročníku, kteří v letním semestru navštěvují předmět Latina a lékařská terminologie, požádat, aby si sami nastudovali látku dle. ročníku, kteří v letním semestru navštěvují předmět Latina a lékařská terminologie, požádat, aby si sami nastudovali látku příštího, respektive tohoto týdne dle následujícího rozpisu: Pondělní seminář (16.3.) - 3. deklinace - 6. kapitola v učebnici Úterní semináře (17.3.) - 5 Ulož.to je v Čechách a na Slovensku jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí Podle jakého vzoru se skloňují substantiva 1. deklinace? cavum; vena; statum; cancer; 2/15 Kolik má latina konjugací? 4; 2; 3; 5; 3/15 Která předložka se nepojí s 6. pádem? sine; ex; cum; infra; 4/15 Jaké vzory má 5. deklinace? dies, res; dies, genu; dies, nervus; dies, casus; 5/15 Substantiva 3. deklinace jsou.. různoslabičná a.

Latina » adjektiv

Kurz obsahuje výklad a procvičení tvoření slov v latině a řečtině v návaznosti na skriptum Plašilová, J. - Kozlíková, D.: Základy latinské lékařské terminologie. Praha. Karolinum, 2012. V první části je předkládán výklad, v němž je postupně zařazováno poučení o latinských a řeckých prefixech a sufixech a řeckých slovních základech Contents Lékařská terminologie. Latinská terminologie Substantiva obecně. Substantiva I. deklinace. Latinské předložky Substantiva II. deklinace maskulina Substantiva II. deklinace neutra Adjektiva I. a II. deklinace Opakování Substantiva III. deklinace první část Substantiva III. deklinace druhá část Latinské číslovky první část Adjektiva III. deklinace Latinské. Latina a odborná terminologie - Bc. Fyzioterapie, 1. ročník substantiva - gramatické kategorie, deklinace, zařazení substantiv do jednotlivých deklinací, vzory a jejich skloňování, výjimky adjektiva - typy, zařazení do jednotlivých deklinací, skloňování, stupňování

Deklinace v portugalštině. Překlad - Slovník: dictionaries24.com. Jazykový slovník: čeština » portugalštin LATINA PRO HISTORIKY 1 (P. Poláková) Úvodní hodina: literatura, požadavky k ZPT. Latina od starověku k současnosti. Opakování. (L3) Substantiva a adjektiva 2. deklinace, participium perf. pasíva ve funkci adjektiva. Indikativ futura aktiva 1.-4. konjugace a slovesa ESSE. Opakování substantiv a adjektiv. Četba textů

Předmět Latina B (E0102047) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu E0102047 - Latina B, Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze (UK) Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 ŠVP (od 1. Stránka: 9. 2009); Aktualizováno 1. 2. 2011 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk - latina Vzdělávací obsah oboru latinský jazyk RPVG se realizuje také ve volitelném předmětu Seminář odborné latiny, současně se realizují tematické okruhy průřezového tématu Výchova k myšlení v. Předmět: Latina Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Zvuková a grafická stránka jazyka • písmo a latinská abeceda • výslovnost, přízvuk Jmenná flexe • substantiva 1. - 5. deklinace • adjektiva 1. a 2. deklinace, adj. 3. deklinace [verze ke stažení] Latina pro gymnázia. Július Špaňár, Emanuel Kettner (Praha 1993) Tip: pro rychlé hledání (Internet Explorer i Mozilla) stiskněte CTRL+F. Význam antické kultury strana 5, 6-7, 8- Latinská deklinace - záložka do knížky Na tvrdém papíru přehled latinských deklinací v praktickém formátu záložky do knížky. Při objednávce pouz

Web plný informací. Pád: Singulár: Plurál: nom. fémina: féminae: gen. féminae: féminárum: dat. fémina Obecně neuspořádané koncovky resp. tvary pro první, čtvrtý a pátý pád e-deklinace jsou v tabulce reprezentovány dvojicemi otazníků. Už víme, že v singuláru se i-deklinace projevuje u některých slov, a když se projevuje, může to být jen pro jeden pád, jinak se koncovky i-deklinace shodují s koncovkami e-deklinace Učebnice základů odborné latinské terminologie je určena především pro střední zdravotnické školy a dále pro studenty gymnázií, kteří chtějí po maturitě studovat fakulty lékařské, případně příbuzné vysokoškolské obory Latina v lékařské dokumentaci: praktická ukázka z oboru traumatologie.7. týden: Latinská substantiva IV. a V. deklinace. Vybrané sufixy : koncovky deminutiv, odvozování adjektiv příponou -ideus, a, um.8. týden: Latina v lékařské dokumentaci: praktické ukázky z oboru traumatologie a fyzioterapie. Úvod do klinické latinské.

Latina - Wikipedi

This quiz is incomplete! To play this quiz, please finish editing it. 10 Questions Show answers. Question VI.1.B - Latina 3 Rozpracování vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu K V I N T A Učivo Očekávané výstupy Poznámky Hláskosloví a morfologie • zvuková a grafická stránka • výslovnost, písmo, přízvuk • základy lingvistické terminologie • slovní zásoba • 1.-3. deklinace substanti Preview this quiz on Quizizz. 1. Jaké 3 pády plurálu vzoru exemplumjsou shodné Skloňování (18) — Substantiva 1. deklinace (19) — Časování (19) — Slovesa 1. konjugace - prézentní systém (20) — Sloveso esse - prézentní systém (21) 18 3. lekce Substantiva 2. deklinace (24) — Adjektiva 1. Spolu s řečtinou se latina stala základem dnešní odborné terminologie všech vědních oborů humanitních.

La 03 - deklinace - prezentace.pptx (159,3 kB) La 04 - procvičování překladu - popis aktivity.pdf (542,3 kB) La 04 - procvičování překladu - pracovní list pro žáky.pdf (444,5 kB Charakteristika předmětu: LATINA ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah předmětu Latinský jazyk plní jednak funkci propedeutickou, tj. poskytuje elementární úvod do studia dalších oborů (jazykověda, literární věda, historie, filozofie, politologie, 1.-2. deklinace adjekti 3.4 Deklinace zájmen latina neměla, byly oznaÿovány písmeny pro hlásky zvukově nejbliņńí. V latině neexistovaly palatály, proto se ani v ÿeńtině zvláńť neoznaÿovaly. Např. lat. c se ÿte před samohláskami e, i jako nańe c, před ostatními jako nańe k

4. lekce -- u substantiv 3. deklinace je i koncovka genitivu plurálu pro rozlišení vzorů. No a zejména je teda potřeba říct, že to zatím mám jen do šesté lekce. Hm. Holt je málo času. EDIT: dobří lidé mi dodali i zbytek, ale nemám to zatím zkonvertované, protože mám pořád dost co jiného na práci. Kdyby po tom ale byla. Předmět: Latina Třída: Sexta A, B Školní rok: 2016/2017 Září Latinská výslovnost, přízvuk v latině, délka slabik. Základní mluvnické termíny. 1. deklinace, základní latinské předložky Říjen 1. konjugace 2. deklinace Listopad 2. konjugace Opakován Latina - 2.A, SEXTA A, B - ÚKOLY NA 20.dubna - 24.dubna. Pokračujeme v procvičování 3. deklinace cv. 9 / str.42 ,43- Doplňte chybějící koncovky substantiv, adjektiv a zájmen v příslušném pádě. Věty přeložte

Latinský slovník online - Latinsky

Studijní materiál 8 s. / 1. roč. / zip. Projekt obsahuje studijní materiál k předmětu Latina (substantiva, adjektiva, deklinace apod.) Adjektiva- kmen + koncovka (odtržení koncovky 2. pádu = kmen- 3 stupně: pozitiv -> komparativ; velmi/značně + pozitiv -> superlativ mimořádně + pozitivpravidelné stupňování: Komparativ - kmen 1.p.sg + ior, M/F -> dále jako adj. III. dekl. Portaro - Webový katalog knihovny. Contents Obsah I. lekce Latinská abeceda, výslovnost, základní mluvnické termíny.....5 II. lekce 1. deklinace, základní. LATINA PRO MUZIKOLOGY (L.Kysučan) Zimní semestr: Úvod do studia latiny, stručné dějiny latinského jazyka, základy latinské morfologie. Význam latiny pro evroou kulturu a současnou vzdělanost. Vývoj latiny ve starověku - klasická latina, vulgární latina. Vývoj latiny ve středověku a novověk Latina - Substantiva. 1. deklinace; 2. deklinace; 3. deklinace; 4. deklinace; 5. deklinace . 1. deklinace. nom. sg. - a; gen. sg. - ae; většinou - f. sg. 1. costa; 2. costae; 3. costae; 4. costam; 6. costá; pl. 1. costae; 2. costárum; 3. costis; 4. costás; 6. costís . 2. deklinace. nom. sg. - us, er; um; gen.sg. - í; většinou m. a n. maskulinum sg. 1. nervus; 2. nerví; 3. nerv Deklinace Deklinovat = skloňovat 5 deklinací Platí 1. pád = 5.pád jednotné č., 3. pád = 6. pád množné č. - vyjímka 2. deklinace - koncovka -us - 1. p. -us -př. servus -5.p - e - př. serve 1. deklinace ♦ fēmina , ae, f, ♦ 1. pád koncovka -a ♦ 2. pád koncovka -ae ♦ většinou rodu ženskéh

deklinace - Wikislovník - Wiktionar

Latina » substantiv

Latinská gramatika « Latinsky

 1. Odeslat na email Tisk links=view.exportLinks jp-show-if-empty=true jp-single-button-overwrite-link-text='Export' jp-dropdown-button-text='Export' Permanentní.
 2. Deklinace (bývá značena řeckým písmenem δ) je v systému rovníkových souřadnic souřadnice, která udává úhlovou vzdálenost od světového rovníku. 308 vztahy
 3. Prohlédněte si alba na téma - deklinace. Získáte tak jedinečnou inspiraci ze stovek českých alb, nahraných každý den na Rajče. Objevujte, hodnoťte a komentujte
 4. Uloz.to is the largest czech cloud storage. Upload, share, search and download for free. Credit allows you to download with unlimited speed

Deklinace řeckých substantiv v latinské lékařské

 1. finitum, deklinace, konjugace...) 1.-5. deklinace substantiv Adjektiva 1., 2. a 3 deklinace a jejich stupňování Zájmena přivlastňovací, osobní, neurčitá, ukazovací a tázací Zájmenná adjektiva Particípia prézenta aktiva a perfekta pasíva Student: ovládá jeden z typů výslovnosti latiny. orientuje se a umí pracovat se slovník
 2. V předmětu Latina pro právníky 1 se postupuje podle lekcí I - VI z učebnice Šedová, M. Latina pro právníky. MU Brno, 2005 (a mladší vydání) s následujícími tématy: - vývoj latiny, výslovnost - substantiva a adjektiva I. deklinace - substantiva a adjektiva II. deklinace
 3. Toponymní deklinace je tak více než pouhým tropem: je skutečnou figurou, to znamená, že se nachází - aniž by pochopitelně byla jeho zdrojem - v jádru relativně stabilním způsobem utvořeného celku postupů, jež jsou určeny k posílení výrazu toho, co se jeví jako typické projevy multikulturality (multikulturní.

Latina; Naše obce. Devátý pád - už nestačí deklinace IX. zastavení - Devátý pád - už nestačí deklinace. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV X. zastavení: Lidská důstojnost . Skloňování, kam až se dokážeme sklonit, kam až padat? Kam až klesnout s možností zase vstát? Kde je míra ponížení, hranice sil This quiz closed on Sunday, 1 March 2009, 12:00 PM. Grading method: Highest grad Slezská univerzita v Opavě 2018/2019 IK014 Latina pro italisty 2 dott. Giorgio Cadorini, Ph.D. (přeskoč menu

dexter - Wikislovní

Test byl uzavřen Pondělí, 5. září 2011, 09.00. Metoda hodnocení: Nejvyšší známk Čeština, Latina Statut předmětu Povinně-volitelný Způsob výuky Kontaktní Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž . konjugace. Substantiva III. deklinace různoslabičná. Substantiva III. deklinace stejnoslabičná. Adjektiva III. deklinace jednovýchodná, participium prézentu. Adjektiva III. deklinace dvojvýchodná a.

latina - deklinace - Ontol

 1. ativ a genitiv singuláru a no
 2. ologie Rozvrhová zkratka : CJA/ZUB11 Rozvrh výuky : 30 hodin se
 3. ologie vztahující se k jednotlivým svalům lidského těla
 4. ativ a akuzativ se shodují, navíc v plurálu je na konci vždy koncovka -a) Latina úvod | 201
 5. a substantiva) []Rzeczowniki łacińskie, podobnie jak polskie, mogą występować w trzech rodzajach (genera), męskim (masculinum), żeńskim.

Adjektiva 1. a 2. deklinace - videolekce latiny - YouTub

 1. Vyučující Řitičková Lenka, PhDr. Obsah předmětu Cvičení 1: Úvodní část (latinská abeceda, výslovnost, délka slabik, přízvuk, jmenné a slovesné kategorie, syntaktická struktura latinských a řeckých lékařských termínů) Cvičení 2: Substantiva a adjektiva II. deklinace (skloňování substantiv a adjektiv II. deklinace, obecná pravidla a skloňování substantiv a.
 2. Latinské deklinace - semivivus
 3. Latina/Substantiva II
 4. Latina pro začátečníky/Lekce 6 - Wikiverzit
 5. Česko - latinský slovník online - Latinsky
LF:BKLT011 Lékařská latinaPantheon-rome – semivivusLatina LS slovíčka / Studijní materiál / Zadani-seminarkyPPT - Úvod do disciplíny čeština jako cizí jazyk
 • Popraskane tlapky u psa.
 • Fotka volajícího přes celý displej xiaomi.
 • Los angeles lakers hráči.
 • Kytice z čokolády.
 • Druhy vrtaček.
 • Šedý obývací pokoj.
 • Pueblo tabak.
 • Vzorové jídelníčky pro děti.
 • Pláštěnka na fotoaparát.
 • Divadlo příbram program březen 2019.
 • Bolest nad vnitřním kotníkem.
 • Vyvolání fotek žďár nad sázavou.
 • Gimme shelter lyrics.
 • Odolná tráva.
 • Nyx rtěnky set.
 • Tři oříšky pro popelku cely film.
 • Mla format.
 • 1 a třída skupina b moravskoslezský kraj.
 • Vazba genů.
 • Kurzové sázení strategie.
 • Honda accord tourer recenze.
 • Trhane veprove sous vide.
 • Teplota horke vody z kohoutku.
 • Www emimino czhttps www seznam cz.
 • Long island map.
 • Malárie thajsko.
 • Nádory mozku příznaky.
 • Keylogger online.
 • Ô na české klavesnici.
 • Jak často krmit štíra.
 • Kam jit sam v praze.
 • Chopper 125 bazar.
 • Pepino gold zkušenosti.
 • Betonové garáže.
 • Norfolk terrier prodej.
 • Krteček kreslený.
 • Citronova stava z koncentratu.
 • Oříznutí fotky do kruhu.
 • Chrám svaté žofie.
 • Filip turek otec.
 • Výměna západoněmeckých marek.